Raja Yoga, kişisel manevi disiplin üzerine yoğunlaşan bir sistemdir. Raja’nın kelime anlamı kraldır. Kişinin bir kral gibi görkemli, bağımsız ve öz güven ile kendini gerçekleştirmesini hedefler.

Patanjali’nin Yoga Sutraları kitabında yer verdiği Raja yoga sistemi sekiz disiplin içerdiği için Astanga (sekiz adım) Yoga olarak da bilinir. Bu sekiz disiplin, bir biri ardına gerçekleştirilen ilkeler değildir, eş zamanlı olarak farklı kulvarlarda ilerleyerek tümevarımı sağlamaktadırlar.

Patanjali’nin Yoga Sutralar kitabı 185 adet sutra (deyiş) içermektedir. Bu 185 sutra, dönem içerisinde farklı yoga eğitmenleri tarafından çevrilmiş ve yorumlanmıştır. Bu yazıda yer alan sekiz ilke ile ilgili kitapta geçen deyişler Swami Jnaneshvara tarafından yapılan birebir İngilizce tercümenin çevirisidir.

Sağlam bir temeli olmayan ev, uzun süre dayanamaz. Yama ve Niyama prensiplerinin – ki bunlar, karakter inşası için sağlam temellerdir – yokluğu kişilik sorunlarına yol açabilir. Yama ve Niyama prensiplerinin göz ardı edildiği asana çalışmaları, sadece akrobatik egzersizlerin faydalarını sağlar. (BKS Iyengar)

1.YAMA

Şiddetsizlik (ahimsa), dürüstlük (satya), çalmaktan kaçınma (asteya), yüksek gerçeklik farkındalığında eylem (brahmacharya), aç gözlü olmamak (aparighara), Yama’nın beş ilkesidir. Kendini gerçekleştirme ve kendine egemen olma yolunda adımlardır.

Sanskrit Metin; Yoga Sutras, Patanjali / İngilizce’ye Çeviri; Swami Jnaneshvara

Yamalar; kişinin önce kendisi ile, sonra çevresindeki diğer varlıklar ile huzurlu bir yaşam sürmesi için edinmesi ve özümsemesi gereken beş temel ilkeyi içerir. Bu ilkeler; kişinin, kendini gerçekleştirmesinin önünde duran davranış kalıplarından özgürleşmesini sağlar.

1.1.Ahimsa

Bir yogi şiddetsizlik (ahimsa) halini sebatla sürdürdüğünde, yakınında bulunan diğer insanlar husumet içeren her hangi bir duyguyu kendiliğinden kaybedecektir.

Sanskrit Metin; Yoga Sutras, Patanjali / İngilizce’ye Çeviri; Swami Jnaneshvara

Şiddet; korkaklık, zayıflık, bilgisizlik ve vesveseden yükselir.
Dizginlemek için en ihtiyaç duyulan ise korku algısından özgürlüktür.
Bu özgürlüğü edinmek için gerekli olan ise; hayata bakış açısının değişimi ve gerçeklik algısının yeniden yapılandırılmasıdır. Varsayımlarda bulunmak yerine araştırmaktır.
Uygulayıcı, yanlış yapanın içinden yükselen kötüye karşı durur, yanlış yapanın kendisine karşı değil. (BKS Iyengar)

1.2.Satya

Dürüstlük (satya) hali başarıldığında, Yogi, eylemlerinin meyvelerini alarak niyetlerine ulaşır.

Sanskrit Metin; Yoga Sutras, Patanjali / İngilizce’ye Çeviri; Swami Jnaneshvara

Zihin gerçek düşünceleri düşünürse, ağız gerçek kelimeleri konuşursa ve tüm yaşam gerçek üzerine kurulursa, kişi; Mutlak ile birliğe erişir. Sevgi ve Gerçek, Mutlak Birliğin temel doğasının iki veçhesidir. Yoginin hayatı, gerçekliğin bu iki veçhesi üzerine kuruludur.
Temiz bir kalp ile gerçekleri dileyen kişi, ihtiyaç duyduklarını kolayca kendine çeker: arkasından koşmasına gerek kalmaz.
(BKS Iyengar)

1.3.Asteya

Çalmaktan kaçınma, çalmama (asteya) pekiştiğinde, evrenin tüm imkanları Yogi’ye ulaşılabilir olur.

Sanskrit Metin; Yoga Sutras, Patanjali / İngilizce’ye Çeviri; Swami Jnaneshvara

Çalmamalısın ilkesine riayet eden, tüm hazinelerin güvenilir sırdaşı olur. (BKS Iyengar)

1.4.Brahmacharya

Yüce Evrensel Öz, mutlak güç ve yüksek gerçeklik farkındalığında eylem (brahmacharya) pekiştiğinde; güç, yetkinlik ve yaşam gücü zindeliği edinilir.

Sanskrit Metin; Yoga Sutras, Patanjali / İngilizce’ye Çeviri; Swami Jnaneshvara

Bilinenin aksine, evliliği öneririm. İnsani sevgiyi ve mutluluğu deneyimlemeden, evrensel sevgiyi bilmek mümkün değildir. Evlilik ve ebeveynlik; evrensel sevgiyi bilmeye, mutluluğa ve Mutlak Güç ile birliğe engel değildir.
Brahmacharya ilkesini özümseyen kişi, zindelik ve enerji birikimi, muhteşem bir zihin ve güçlü bir zeka geliştir: her tür adaletsizlik ile savaşabilir. Enerjisini akıllıca kullanır: fiziksel enerjisini, Mutlak Güç için çalışmaya, mental enerjisini kültürü yaymaya ve zekasını evrensel yaşamın gelişmesi için harcar. (İyengar)

1.5.Aparighara

Kişi, sahip olma arzusu ve aç gözlü olmaya (aparighara) karşı duyularında irade istikrarını sürdürdüğünde, geçmiş ve gelecek tekamüllerinin sebepleri ve nedenleri bilgisine haiz olur.

Sanskrit Metin; Yoga Sutras, Patanjali / İngilizce’ye Çeviri; Swami Jnaneshvara

Aparighara ilkesini özümseyen kişi, hayatını mümkün olduğunca basitleştirir ve zihnini eğiterek, yokluk ve eksiklik hissi ile bağını kopartır. Ve böylece, neye gerçekten ihtiyaç duyarsa, uygun zamanda kendiliğinden gelir.
Sıradan bir insanın hayatı; bitmeyen rahatsızlık ve hüsran serisi ve onlara verdiği tepkiler ile doludur. Zihni dingin bir halde tutmak neredeyse imkansızdır.
Özümseyen kişi, başına her ne gelirse gelsin, hoşnutluk halini sürdürme yetisini geliştirmiştir. Böylelikle, huzuru daimidir ve bu durum onu illüzyonun ötesine taşır.
(BKS Iyengar)

2.NIYAMA

Bedeni arındırmak (shaucha), memnuniyet (santosha), duyulara egemen olma (tapas), kendini geliştirme ve gerçeğini yansıtma (svadhyaya), mutlak gücün var oluşuna saygı (ishvarapranidhara); kendini gerçekleştirmeyi öğreten Niyamaların usulleri ve uygulamalarıdır.

Sanskrit Metin; Yoga Sutras, Patanjali / İngilizce’ye Çeviri; Swami Jnaneshvara

Niyamalar; kişinin, kendini gerçekleştirmesi için edinmesi ve özümsemesi gereken beş görevi içerir. Kendini gerçekleştirme; kişinin, yargısız bir alandan, beden, duygu ve zihin gözlemini gerçekleştirmesiyle mümkün olur. Niyamalar, beden, duygu ve zihni yargısız bir alandan gözlemlemeyi öğretir.

2.1.Saucha

Beden ve zihin temizliği ve arınması (saucha) sayesinde, kişi, başka bedenlere karşı ilgisizlik ve uzaklık davranışı geliştirebilir ve diğer bedenlerle gereksiz bağlantı kurmayı istemeyebilir.

Ayrıca, beden ve zihin temizliği ve arınması (saucha), öz varlığın (sattva) arınmasını sağlar, memnuniyet, erdemlik ve hoşnutluk duyguları, duyular üzerinde egemenlik, kendini gerçekleştirme için zindelik, nitelik ve yetkinlik getirir.

Sanskrit Metin; Yoga Sutras, Patanjali / İngilizce’ye Çeviri; Swami Jnaneshvara

Bedenin arınması kişinin iyiliği için gereklidir. Duş almak gibi yararlı alışkanlıklar bedeninin dıştan arınmasını sağlarken, duruş ve nefes çalışmaları bedeni içerden temizlemektedir. Asana çalışmaları tüm bedenin canlanmasını sağlar ve toksinlerden arındırır. Nefes egzersizleri ciğerleri temizler ve havalandırır, kandaki oksijen seviyesinin artışını sağlar ve sinirleri arındırır. Bedenin fiziksel temizliğinden daha önemlisi ise zihni nefret, hırs, öfke, şehvet, doyumsuzluk, vesvese ve gurur gibi rahatsız edici duygulardan arındır. Daha da önemlisi aklı asılsız düşüncelerden arındır. (BKS Iyengar)

2.2.Santosha

Memnuniyet (santosha) halinin sürdürülmesi, eşsiz bir mutluluk, zihinsel rahatlık, keyif ve tatmin sağlar.

Sanskrit Metin; Yoga Sutras, Patanjali / İngilizce’ye Çeviri; Swami Jnaneshvara

Hoşnutluk halini sürdürme yetisini geliştiren kişinin huzuru daimidir ve bu durum onu illüzyonun ötesine taşır. (BKS Iyengar)

2.3.Tapas

Duyuları eğitme (tapas), zihinsel kirliliği bertaraf eder ve ardından; eylemleri ve duyuları barındıran zihinsel organlar ve beden üzerinde egemenliği ve mükemmelliği getirir.

Sanskrit Metin; Yoga Sutras, Patanjali / İngilizce’ye Çeviri; Swami Jnaneshvara

Hayatta belirlenen hedefe ulaşmak için harcanan çabanın tüm koşullara rağmen sürdürülmesi demektir. Arınma, kişisel disiplin ve sadelik gerektirir.
Tapas, Mutlak Güç ile birliği başarmak ve hedef önünde duran tüm arzuları berteraf etmek üzere bilinçli bir çabadır.
Değerli bir amaç, yaşamı aydınlatır ve sadeleştirir. Böyle bir amaç yokluğunda, eylemlerin ve duaların değeri yoktur. (BKS Iyengar)

2.4.Svadhyaya

Kendini geliştirme ve gerçeğini yansıtma (svadhyaya) ile kişi; mutlak gerçeğin ve gücün altında yatan ahenk ve birlik ile iletişime geçme yetisine erişir.

Sanskrit Metin; Yoga Sutras, Patanjali / İngilizce’ye Çeviri; Swami Jnaneshvara

Eğitim, insanın en iyi versiyonunu kendi içinden çekip çıkarmasıdır. Hayatın sağlıklı, mutlu ve huzurlu olması için, düzenli olarak ilahi literatür üzerine düzenli bir çalışma gereklidir.
Kutsal metinler üzerine yapılan çalışmalar; insanın hayatta karşısına çıkan zor problemleri çözmekte gelişmesini sağlar. Bilgisizliği sona erdirir ve bilgiyi getirir. Bilgisizliğin başlangıcı yok ancak bir sonu vardır. Bilginin ise bir başlangıcı var ama sonu yoktur.
Kutsal metinler, sadece belirli bir inanışın üyeleri için değil, tüm insanlık için vardır.
Arının çeşitli çiçekten nektar alması gibi, uygulayıcı çeşitli inanışları araştırarak, kendi inancını oluşturur.
Filoloji bir lisan değil, lisan bilimidir. Yoga da aynı şekilde bir inanç değil, inanç bilimidir. (BKS Iyengar)

2.5.Isvara Pranidaha

Mutlak gücün var oluş akışına saygı göstermek (ishvara pranidhana), mutlak birlik mükemmelliğine ulaştırır.

Sanskrit Metin; Yoga Sutras, Patanjali / İngilizce’ye Çeviri; Swami Jnaneshvara

Mutlak Güç (Tanrı) Güneş gibidir, karanlığı aydınlatır. Ay, Güneşe döndüğünde Dolunay döngüsüne girer. Bireysel ruh da bütünlüğünü Tanrı’ya döndüğünde deneyimler. Eğer dünyanın gölgesi Ay ve Güneş arasına düşerse, tutulma yaşanır. (BKS Iyengar)

3.ASANA

Yoga Meditasyonu için postürün (asana) rahat olması kadar dayanıklı, durabilir ve devinimsiz olması gerekir.

Sanskrit Metin; Yoga Sutras, Patanjali / İngilizce’ye Çeviri; Swami Jnaneshvara

Asana, dayanıklılık, sağlık ve hafiflik kazandırır. Dayanıklı ve sağlıklı bir postur mental dinginliği getirir ve zihin bulanıklığını önler. Asanalar, jimnastik egzersizleri değil, fiziksel duruştur. (BKS Iyengar)

4.PRANAYAMA

Mükemmel postüre ulaşıldığında, derindeki güç ve düzensiz nefes alış veriş hareketi üzerinde hakimiyet ya da yavaşlamaya; nefes kontrolü ve prana’ya derinleşme (pranayama) denir ve bu durum her ikisi üzerine bilinç farkındalığını geliştirir.

Sanskrit Metin; Yoga Sutras, Patanjali / İngilizce’ye Çeviri; Swami Jnaneshvara

Nefes egzersizleri sayesinde; solunum sisteminiz güçlenir, sinir sisteminiz yatışır ve arzularınız dinginleşir.
Rüzgarın ateşin üzerindeki külleri süpürerek alevini güçlendirdiği gibi nefes egzersizleri de zihninizi arzulardan arındırarak güçlendirir.
Ve zihninizin konsantrasyon yetisi gelişir.
(BKS Iyengar)

5.PRATYAHARA

Algılar ve eylemlerin barındığı akli organlar, akli seviyede yerine konulan karşılıkları (duygu durum, nesne) ile arasındaki bağlılıktan çıktığında, algıların ortaya çıktığı alan özümsenir. Bu duruma pratyahara denir.

Sanskrit Metin; Yoga Sutras, Patanjali / İngilizce’ye Çeviri; Swami Jnaneshvara

Yoganın en mutlak gayesi zihni kontrol etmek ve dinginleştirmektir. Yogi öncelikle nefes üzerinde uzmanlaşmak için pranayama öğrenir. Bu kişinin algılarını kontrol edebilmesini sağlar ve sayesinde pratyahara aşamasına geçebilir. Böylelikle zihin meditasyona hazırlanır. (BKS Iyengar)

8.DHARANA

Konsantrasyon (dharana) zihinde bir olguya dikkatin sabitlenmesi sürecidir.

Sanskrit Metin; Yoga Sutras, Patanjali / İngilizce’ye Çeviri; Swami Jnaneshvara

Beden asana çalışmaları ile kıvama geldiğinde, zihin nefes egzersizleri ile ferahladığında ve pratyahara ile algılar kontrol altına alındığında, uygulayıcı; altıncı ilke olan Dhrana’yı gerçekleştirir. Burada kişi tek bir noktaya ya da kendini adadığı göreve tümüyle konsantre olmuştur. Bu ilkenin tümüyle özümsenmesi için zihin dinginliği sağlanması önemlidir. (BKS Iyengar)

7. DHYANA

Odak noktasında, tekrarlı süren ya da bölünmeyen akış, meditasyonun özümsenmesi olarak adlandırılır.

Sanskrit Metin; Yoga Sutras, Patanjali / İngilizce’ye Çeviri; Swami Jnaneshvara

Meditasyon; farkındalığı nefesin, zihnin ve bedenin ötesine taşıyarak, varoluşun gerçek doğasını deneyimlemek üzere yapılan bir çalışmadır. Belirli bir algı üzerine odaklanan dikkatin, konsantrasyonu kıran dikkat dağıtıcı etmenler tarafından etkilenmeden sürmesidir.
Bir kaptan diğerine aktarılan yağın dingin ve kesintisiz akışı gibi, konsantrasyonun kesintisiz akışının sürmesiyle, Meditasyon evresi tecrübe edilir. (BKS Iyengar)

8.SAMADHI

Varlığın zihnin ötesine çıkması, kendi formundan özgürleşmesi, derin özümseme aşamasına derin konsantrasyon (samadhi) denir .

Sanskrit Metin; Yoga Sutras, Patanjali / İngilizce’ye Çeviri; Swami Jnaneshvara

Samadhi, serüvenin sonudur. Meditasyon’un pik noktasında, Samadhi’ye erişilir. Beden ve algılar uykuda olduğu gibi dingin, zihin uyanık olduğundaki gibi tetiktedir ve kişi bilincin ötesine geçmiştir. Samadhi esnasında, kişi tümüyle bilinçlidir.

Tanrı, tüm yaratılıştır.

Uygulayıcı rahat ve huzurludur. Kendini; geldiği, içinde nefes aldığı ve en nihayetinde geri karışacağı yaratılışa adar.
Kalbin içindeki ruh, küçük tohumdan daha küçüktür, yine de gökyüzünden daha büyüktür: tüm oluşları, tüm arzuları barındırır.
Uygulayıcı buraya ulaşır. Ardından ‘ben’ veya ‘benim’ algısı yok olur: sanki beden, zihin ve zeka çalışmayı durdurmuş gibi; sanki derin bir uykuda gibi.
Uygulayıcı Yoga’ya erişmiştir; ki burada gerçek ve tarif edilemez bir keyif deneyimi yaşanır.

Burada tüm anlayışın ötesinde bir huzur mevcuttur. Zihin tarif edecek kelime bulamaz. Bilgeler, Samadhi deneyimini diğer deneyimlerle karşılaştırdıklarında,
-Bu o değil! Bu o değil! derler.
Bu hal sadece sessizliğin sağlanması ile ifade bulur.
Yogi, fiziksel dünyadan Ebedi olana bağ kurmuştur. Artık bilgi ve bilen arasında ikililik mevcut değildir, onlar bir olmuştur.
(BKS Iyengar)

Kaynaklar;

Lignt on Yoga, BKS Iyengar

5 1 vote
Article Rating
Yazar

Do Yoga Do Magic! Yoga yap, sihir yap! Akışa uyum sürsün, güç bizimle olsun.

Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
herrwett.de
Pin It
Spinia
Woocasino
Kings Chance
Raging Bull Casino
22bet
Betmaster
casino vulcan vegas
オンラインカジノ
casino utan lecens
casino ohne lizenz